Poszukiwanie i wydobycie

Podstawową działalnością segmentu jest pozyskanie węglowodorów ze złóż i przygotowanie produktów do sprzedaży. Segment obejmuje cały proces poszukiwania oraz wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż, poczynając od przeprowadzenia analiz geologicznych, badań geofizycznych i wierceń, po zagospodarowanie i eksploatację złóż. Prace te segment prowadzi we własnym zakresie oraz we współpracy z partnerami na podstawie umów o wspólnych operacjach. Ponadto segment na swoje potrzeby wykorzystuje pojemności magazynów gazu PMG Daszewo i PMG Bonikowo.

GK PGNiG zajmuje dominującą pozycję na krajowym rynku poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż. Od 1990 roku poszukiwanie węglowodorów w Polsce prowadzone jest na podstawie polityki koncesyjnej, która zapewnia wszystkim podmiotom równe szanse w dostępie do koncesji poszukiwawczych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku PGNiG SA posiadała 77 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu (pozostałe firmy ok. 70). Na przestrzeni ostatnich 25 lat poszukiwanie w Polsce prowadziło kilkadziesiąt firm zagranicznych, w tym najbardziej znane na rynku, tj. Amoco, Texaco, Conoco, Exxon. Powstały również nowe, polskie spółki poszukiwawcze koncernów petrochemicznych PKN Orlen i Grupy LOTOS. Na koniec 2014 roku poszukiwaniem złóż w Polsce zajmowało się 21 firm. Pomimo bardzo silnej konkurencji GK PGNiG obroniła pozycję lidera – żadna firma zagraniczna w tym czasie nie dokonała samodzielnie znaczącego odkrycia i nie jest operatorem koncesji eksploatacyjnej. W Polsce działa również wiele międzynarodowych firm serwisowych w tym m.in. Schlumberger, Halliburton, Weatherford., United Oilfield Services. Pomimo tak znacznej konkurencji spółki GK PGNiG (GEOFIZYKA Kraków SA, GEOFIZYKA Toruń SA, Exalo Drilling SA) utrzymują znaczącą pozycję w tym obszarze działalności.

do góry

Poszukiwanie

Prace poszukiwawcze w Polsce

W 2014 roku PGNiG SA zajmowała się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Karpat, Pogórza Karpackiego i na Niżu Polskim zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami. Na obszarach koncesyjnych PGNiG SA prace wiertnicze w kraju prowadzone były w 24 otworach, w tym: 15 poszukiwawczych, 6 badawczych oraz 3 otworach rozpoznawczych. Spośród tych 24 otworów 10 wierconych było w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych.

W 2014 roku 6 otworów zakwalifikowano jako otwory pozytywne, w tym: 1 otwór poszukiwawczy na Pomorzu (odwiercony w latach poprzednich), 2 otwory poszukiwawcze w Wielkopolsce i 3 otwory rozpoznawcze na Pogórzu Karpackim (w tym jeden w ramach poszukiwania złóż niekonwencjonalnych). W 14 odwiertach (w tym w 5 odwierconych w latach poprzednich) nie uzyskano przemysłowego przypływu węglowodorów i odwierty te zostały zlikwidowane.

GK PGNiG była zaangażowana również w prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w Pakistanie, Norwegii i Libii, wycofała się natomiast z poszukiwania złóż w Egipcie.W Norwegii i Libii prace poszukiwawczo-rozpoznawcze realizowane były przez spółki zależne od PGNiG SA: PGNiG Upstream International AS i  Polish Oil and Gas Company-Libya B.V.

Prace poszukiwawcze za granicą

Pakistan

Prace poszukiwawcze w Pakistanie PGNiG S.A. prowadzi na podstawie umowy na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów na obszarze koncesji Kirthar, zawartej 18 maja 2005 roku pomiędzy PGNiG SA, a rządem Pakistanu. Prace poszukiwawcze w obszarze bloku Kirthar prowadzone są wspólnie z Pakistan Petroleum Ltd., zgodnie z podziałem udziałów i kosztów PGNiG S.A. (operator) – 70%, PPL – 30%. W 2014 roku PGNiG S.A. rozpoczęła prace przygotowawcze do wiercenia otworów rozpoznawczych Rehman-2 i Rehman-3 (planowanych do wykonania w 2015 i 2016 roku). Natomiast w związku z atakami w rejonie wiercenia otworu poszukiwawczego Rizq-1 PGNiG SA. dwukrotnie przerywała prace i zgłaszała wystąpienie siły wyższej. Prace na otworze Rizq-1 zostały wznowione w końcu grudnia 2014 roku. Eksploatacja odwiertów Rehman-1 i Hallel X-1 przebiegała bez zakłóceń, a wydobyty gaz dostarczany był do pakistańskiej sieci przesyłowej.

Norwegia

PGNiG Upstream International AS, spółka GK PGNiG, posiada udziały w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zlokalizowanych na Morzach Norweskim, Północnym i Barentsa. Spółka wspólnie z partnerami zajmuje się wydobyciem węglowodorów ze złoża Skarv (projekt Skarv) oraz zagospodarowaniem złoża Snadd. W 2014 roku spółka nabyła udziały w trzech złożach będących w trakcie eksploatacji: Morvin (6%), Vilje (24,243%) i Vale (24,243%) oraz złożu Gina Krog (8%) w fazie zagospodarowania. Na pozostałych koncesjach spółka realizuje projekty poszukiwawcze.

do góry

Wydobycie

W 2014 roku GK PGNiG prowadziła eksploatację złóż węglowodorów na terenie Polski oraz na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i w Pakistanie. Eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na terenie Polski prowadzona jest przez dwa oddziały PGNiG S.A: Oddział w Zielonej Górze oraz Oddział w Sanoku. Oddział w Zielonej Górze wydobywa ropę naftową i gaz ziemny zaazotowany w 22 kopalniach (13 gazowych, 6 ropno-gazowych oraz 3 ropnych), natomiast Oddział w Sanoku pozyskuje gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany oraz ropę naftową w 37 kopalniach (20 gazowych, 11 ropno-gazowych i 6 ropnych).

W 2014 roku GK PGNiG wydobyła łącznie 4.504 mln m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy), z czego wydobycie ze złóż krajowych wyniosło 4.027 mln m3, a z zagranicznych 477 mln m3. Natomiast wydobycie ropy naftowej wraz z innymi frakcjami osiągnęło poziom 1.207 tys. ton ropy naftowej. Wolumeny wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej zostały przedstawione w poniższej tabeli.

WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ
Produkt Jednostka 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Gaz ziemny* mld m sześc. 4,504 4,58 4,31 4,3 4,22 4,11 4,07 4,28 4,28 4,32
mln boe   28,8 27,1 27,8 27,1 26,4 26,1 27,5 27,5 27,7
Ropa naftowa* tys. ton 1207 1099 492 468 501 504 499 528 541 619
mln boe   8,1 3,6 3,5 3,7 3,7 3,6 3,9 3,7 4,5
Razem mln boe   36,9 30,7 31,3 30,3 30,1 29,7 31,4 31,2 32,2
* w przeliczeniu na gaz wysokometanowy (E)
** wraz z kondensatem i z testami z produkcji