Magazynowanie

Podziemne Magazyny Gazu (PMG) przejmują nadwyżki gazu z systemu przesyłowego w okresie letnim i uzupełniają system w gaz w okresie zimowym. Obecnie spółka ma osiem magazynów gazu o łącznej pojemności czynnej 1,83 mld m sześc. W przeliczeniu dobowym oznacza to zapewnienie średniego zużycia gazu przez 45 dni. Rozwój i powiększanie pojemności magazynowej jest kluczowym elementem działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Z jednej strony pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dostaw, z drugiej umożliwia utrzymanie konkurencyjnej pozycji na liberalizowanym rynku gazu. Do roku 2015 spółka planuje zwiększenie posiadanych pojemności magazynowych do ponad 3 mld m sześc.

Magazyny:

PGNiG jest właścicielem dziewięciu podziemnych magazynów gazu ziemnego (PMG), utworzonych w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej. Siedem z nich stanowią magazyny gazu wysokometanowego (PMG Wierzchowice, PMG Husów, KPMG Mogilno, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica oraz aktualnie testowane 2 kawerny w fazie odbioru gazu ziemnego na KPMG Kosakowo), a dwa służą do magazynowania gazu zaazotowanego (PMG Daszewo i PMG Bonikowo).

KPMG Mogilno – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 407,89 mln m3, zlokalizowany w województwie kujawsko – pomorskim, powiat mogileński, na terenie gmin Mogilno i Rogowo. Magazyn jest utworzony w kawernach solnych, co pozwala na uzyskanie dużych mocy zatłaczania i odbioru gazu. Obecnie KPMG Mogilno jest w fazie rozbudowy do pojemności 800 mln m3.

PMG Husów – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 350 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat łańcucki, gmina Łańcut i Markowa. Obecnie realizowana jest rozbudowa pojemności czynnej magazynu do 500 mln m3.

PMG Wierzchowice – magazyn gazu wysokometanowego. Jest utworzony w częściowo wyeksploatowanym złożu gazu zaazotowanego oraz zlokalizowany w województwie dolnośląskim, powiat Milicz, na terenie gmin Milicz i Krośnice. Jest to największy podziemny magazyn gazu w Polsce, o pojemności czynnej 1 200 mln m3.

PMG Strachocina – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 360 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat sanocki, gmina Sanok i Brzozów.

PMG Brzeźnica – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 65 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat dębicki, gmina Dębica. Obecnie trwa rozbudowa tego magazynu do 100 mln m3 pojemności czynnej.

PMG Swarzów – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 90 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie małopolskim, powiat dąbrowski, gmina Dąbrowa Tarnowska i Olesno. To jeden z najstarszych magazynów gazu w Polsce.

PMG Bonikowo – magazyn gazu zaazotowanego podgrupy Lw o pojemności czynnej 200 mln m3. Do eksploatacji został oddany w 2010 roku. Rolą PMG Bonikowo jest optymalizacja wydobycia gazu zaazotowanego podgrupy Lw w rejonie zachodniej Polski i z tego powodu ten PMG nie jest instalacją magazynową w rozumieniu „Ustawy Prawo Energetyczne”. Jest to magazyn segmentu poszukiwanie i wydobycie.

PMG Daszewo – magazyn gazu zaazotowanego z podgrupy Ls o pojemności czynnej 30 mln m3, który został utworzony w częściowo wyeksploatowanym złożu ropy naftowej i zaazotowanego gazu ziemnego. Ponieważ PMG Daszewo wykorzystywany jest na potrzeby optymalizacji wydobycia, ten PMG nie jest instalacją magazynową w rozumieniu „Ustawy Prawo Energetyczne”. Jest to magazyn segmentu poszukiwanie i wydobycie. W trakcie budowy jest kolejny magazyn w kawernach solnych.

KPMG Kosakowo – magazyn gazu wysokometanowego, który powstaje w okolicy Trójmiasta. W grudniu 2013 roku dokonano odbioru końcowego dwóch pierwszych kawern magazynu o łącznej pojemności czynnej 51,2 mln m3, która zostanie udostępniona w roku magazynowym 2014/2015. Planowana do osiągnięcia całkowita pojemność czynna to 250 mln m3. Zakończenie inwestycji budowy KPMG Kosakowo planowane jest na 2021 rok.

Krótkookresowe zmiany zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny niwelowane są przy wykorzystaniu KPMG Mogilno – magazynu w kawernach solnych o szczytowym charakterze pracy. Przewiduje się, że KPMG Kosakowo będzie pełniło podobną funkcję jak KPMG Mogilno. Kompensacja nierównomiernego zapotrzebowania na gaz ziemny w sezonie letnim i zimowym, jak również realizacja zobowiązań wynikających z kontraktów importowych, zawierających klauzulę „take or pay”, zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw gazu oraz wywiązanie się z zawartych z odbiorcami umów sprzedaży „loco brama”, prowadzona jest w oparciu o pojemności PMG Wierzchowice, PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów oraz PMG Brzeźnica. Ponadto, PMG Wierzchowice, PMG Husów, KPMG Mogilno oraz PMG Strachocina wykorzystywane są na potrzeby wywiązania się z obowiązku utrzymania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z zagranicą, nałożonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych, gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

 

Pojemności czynne podziemnych magazynów gazu w 2014 roku (mln m³)

  Pojemność czynna [mln m³] Pojemność czynna [mln m³] docelowo termin zakończenia rozbudowy/budowy
Gaz wysokometanowy
Brzeźnica 65 100 2015
Husów* 350 500 2015
Kosakowo* 51,2 250 2021
Mogilno 407,9 800 2027
Strachocina 360 360 -
Swarzów 90 90 -
Wierzchowice 1200 1200 -
Gaz zaazotowany
Bonikowo 200 200 -
Daszewo 30 30 -
* obecnie prowadzone są testy i badania w celu określenia parametrów i charakterystyk pracy PMG w zakresie nowych zdolności magazynowych