Obrót i Magazynowanie

Podstawową działalność segmentu stanowi obrót gazem ziemnym. Segment sprzedaje gaz pozyskiwany głównie poza granicami kraju oraz wydobywany ze złóż krajowych. Sprzedaż gazu ziemnego realizowana z sieci dystrybucyjnej i przesyłowej regulowana jest przez Prawo energetyczne, a ceny gazu ustalane są na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (wyjątek stanowi obrót gazem ziemnym na Towarowej Giełdzie Energii). Ponadto segment prowadzi działalność handlową na rynkach energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji CO2. Segment wykorzystuje siedem podziemnych magazynów gazu, które zlokalizowane są w Brzeźnicy, Husowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie, Wierzchowicach i Kosakowie.

GK PGNiG jest największym dostawcą gazu ziemnego na rynku krajowym. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 2013 roku udział PGNiG SA w sprzedaży gazu ziemnego wyniósł 94,4%. W 2014 roku dostawy gazu do odbiorców realizowane były głównie przez dwa podmioty GK PGNiG: PGNiG SA oraz jej spółkę zależną PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która działalność operacyjną rozpoczęła 1 sierpnia 2014 roku. Tym samym spółka ta została największym dostawcą na detalicznym rynku gazu ziemnego, a PGNiG S.A. zachowała dominującą pozycję na rynku hurtowym. Niemniej jednak, w wyniku postępującej liberalizacji rynku gazu i wzrostu aktywności innych podmiotów, od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 roku udział PGNiG S.A. w imporcie gazu do Polski obniżył się o 12 pkt. %, do poziomu 79,7%.