Notyfikowanie transkacji (Rozporządzenie MAR)

W związku z wejściem w życie od dnia 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoby blisko związane z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. zobowiązane są do powiadamiania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych PGNiG S.A.

Procedura notyfikacji

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać pocztą elektroniczną:

1. do PGNiG S.A. na adres:

oraz

2. do Komisji Nadzoru Finansowego na adres: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl