Sprzedaż

Sprzedaż gazu ziemnego i ropy naftowej

Podstawowymi produktami sprzedawanymi przez segment jest ropa naftowa oraz gaz ziemny wysokometanowy i gaz ziemny zaazotowany. W wyniku oczyszczania ropy naftowej do parametrów handlowych uzyskiwane są produkty: kondensat ropny, siarka oraz mieszanina propan-butan. Część wydobywanego gazu zaazotowanego podlega dalszemu przetworzeniu na gaz wysokometanowy w odazotowniach w Odolanowie oraz Grodzisku Wielkopolskim. W wyniku kriogenicznego przetwarzania gazu zaazotowanego Spółka, oprócz gazu wysokometanowego, uzyskuje takie produkty jak: skroplony gaz ziemny LNG, gazowy i ciekły hel oraz ciekły azot. W 2014 roku GK PGNiG sprzedała łącznie 801 mln m3 gazu ziemnego, z czego 744 mln m3 na rynku krajowym i 57 mln m3 w Pakistanie. Ponadto GK PGNiG sprzedała 1.169 tys. ton ropy naftowej wraz z innymi frakcjami.

Głównymi odbiorcami gazu ziemnego w Polsce byli odbiorcy przemysłowi, których udział w wolumenie sprzedaży stanowił ok. 78%. Sprzedaż ropy naftowej realizowana była dla Shell International Trading and Shipping Company Ltd., Rafinerii Trzebinia S.A., Rafinerii Nafty Jedlicze SA, TOTSA TOTAL OIL TRADING SA i BP Europe SE. W listopadzie 2014 roku PGNiG SA i Rafineria Trzebinia S.A. podpisały aneks do umowy przenoszący koszty transportu kolejowego na kupującego. Od stycznia 2015 roku Rafineria Trzebinia SA, zajmuje się organizacją transportu ropy naftowej z terminali kolejowych PGNiG SA do miejsca przeznaczenia i pokrywa jego koszt.

GK PGNiG sprzedała poza granice kraju 49,8% wolumenu ropy naftowej. Sprzedaż zagraniczna ropy naftowej prowadzona była przez rurociąg „Przyjaźń” do dwóch niemieckich rafinerii.

SPRZEDAŻ GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ
Produkt Jednostka 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Gaz ziemny* mln m sześc. 801 749 723 682 674 640 611 629 565 545
mln boe   4,7 4,5 4,4 4,3 4,0 3,8 4,0 3,6 3,4
Ropa naftowa** tys. ton 1169 1106 485 467 501 505,6 498 542 514 616
mln boe   8,1 3,6 3,4 3,7 3,7 3,7 4,0 3,8 4,5
* w przeliczeniu na gaz wysokometanowy (E)
** wraz z kondensatem i z testami z produkcji