Zakupy

W 2014 roku GK PGNiG dokonywała zakupów gazu ziemnego z zagranicy oraz w niewielkim stopniu od dostawców krajowych. PGNiG SA kupowała gaz głównie w ramach wymienionych poniżej umów i kontraktów, tj. długoterminowego kontraktu z OOO „Gazprom eksport” oraz umów średnio i krótkoterminowych z dostawcami europejskimi:
· „Kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 roku z OOO „Gazprom eksport”, obowiązującego do 31 grudnia 2022 roku
· „Umowy sprzedaży gazu Lasów z dnia 17 sierpnia 2006 roku z VNG-Verbundnetz Gas AG, obowiązującej do 1 października 2016 roku”
· „Umowy Indywidualnej sprzedaży gazu ziemnego z dnia 13 maja 2011 roku z Vitol SA, obowiązującej do 1 października 2014 roku”.

PGNiG Sales & Trading GmbH dokonywała zakupów gazu ziemnego na rynku niemieckim, głównie w ramach transakcji pozagiełdowych na wirtualnych platformach handlowych: NCG (NetConnectGermany) i Gaspool. Spółka kupowała również gaz na giełdzie EEX (European Energy Exchange). W 2014 roku, w celu wywiązania się z zobowiązań handlowych, GK PGNiG kupiła łącznie 14.531 mln m3 gazu ziemnego, z czego 76% stanowiły zakupy od dostawców zagranicznych. Poniższa tabela przedstawia strukturę zakupów gazu ziemnego od dostawców w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

Struktura zakupów gazu ziemnego GK PGNiG (w mln m3).

  2014 % 2013 % 2012 %
Dostawcy zagraniczni w tym: 11086 76% 11906 96,8% 11334,8 98,9%
 - OOO Gazprom eksport 8097 73% 8733,3 73,4% 9017,3 79,6%
 - Pozostali dostawcy zagraniczni 2989 27% 3172,7 26,6% 2317,5 20,4%
Dostawcy krajowi 3445 24% 390 3% 127,2 1,1%
 - giełda 3201 93% 0 0    
 - pozostali dostawcy krajowi 244 7% 390 100    
Razem 14531 100% 12295,7 100% 11462,0 100%