Sprzedaż gazu

Podstawowymi produktami sprzedawanymi przez segment jest gaz ziemny wysokometanowy oraz gaz ziemny zaazotowany. GK PGNiG sprzedawała gaz odbiorcom na rynku krajowym oraz poza granicami kraju (głównie na rynku niemieckim), a także na giełdach w Polsce i w Niemczech.

W celu realizacji tzw. obliga giełdowego, w sierpniu 2014 roku działalność operacyjną rozpoczęła spółka PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Spółka pozyskuje w zdecydowanej większości gaz na Towarowej Giełdzie Energii, a następnie sprzedaje go odbiorcom. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. obsługuje klientów, którzy w poprzednim roku kalendarzowym odebrali nie więcej niż 25 mln m3 gazu ziemnego. W drodze sukcesji generalnej nastąpiło automatyczne przeniesienie umów z odbiorcami końcowymi do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Rozpoczęcie działalności przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. zapewni odpowiedni popyt na gaz ziemny oferowany na giełdzie oraz stworzy warunki równej konkurencji pomiędzy podmiotem należącym do GK PGNiG, a innymi uczestnikami rynku gazu w Polsce. Sprzedaż gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii realizowana przez PGNiG S.A. oraz zakupy gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii dokonywane przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. nie podlegają eliminacji w sprawozdaniu skonsolidowanym. W 2014 roku sprzedaż segmentu obrót i magazynowanie wyniosła 17.808 mln m3 gazu, z czego 16.063 mln m3 stanowiła sprzedaż na rynku krajowym. W stosunku do 2013 roku sprzedaż gazu wzrosła o ok. 15%. Spowodowane to zostało przede wszystkim rozpoczęciem działalności operacyjnej przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. oraz znacznym wzrostem sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG SA na Towarowej Giełdzie Energii (brak możliwości eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii).

W tabeli została przedstawiona sprzedaż gazu ziemnego segmentu obrót i magazynowanie (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy).

    Jednostka 2014 2013 2012
1. Gaz ziemny w tym: mln m3 17808 15465,4 14189,2
  - gaz ziemny wysokometanowy mln m3 17289 14939,6 13684,5
  - gaz ziemny zaazotowany* mln m3 519 525,8 504,7

Głównymi odbiorcami gazu na rynku krajowym byli odbiorcy przemysłowi (głównie z grup: przemysł chemiczny, rafineryjny i petrochemiczny, hutnictwo) oraz odbiorcy domowi. Najliczniejszą grupą odbiorców gazu ziemnego (ok. 6,6 mln) byli odbiorcy domowi, którzy stanowili 97% klientów GK PGNiG. Największy udział w wolumenie sprzedaży mieli odbiorcy przemysłowi.

W tabeli została zaprezentowana struktura sprzedaży gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) w podziale na grupy odbiorców.

  2014 2013 % 2012 %
Odbiorcy przemysłowi 7189 8081,7 57,4% 8268,2 59,6%
Handel, usługi 2491 1700,5 12,1% 1523,3 11,0%
Odbiorcy domowi 3672 3919,3 27,8% 3851,7 27,8%
Odbiorcy hurtowi 197 230,9 1,6% 222,4 1,6%
Eksport - 83,9 0,6% 0,0 0,0%
Giełda 4259 66,3 0,5% 0,0 0,0%
Rodzaj wykresu kołowy liniowy słupkowy