Spółki segmentu

Obrót

PGNiG Obrót Detaliczny

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny rozpoczęła operacyjną działalność 1 sierpnia 2014 r. Dzięki przyjętej nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne i zawarciu w niej zapisu o tzw. sukcesji generalnej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało możliwość automatycznego przeniesienia umów z odbiorcami na spółkę obrotu detalicznego. Zmiana organizacyjna polegała na rozdzieleniu sprzedaży detalicznej gazu od hurtowej i jednoczesnym przeniesieniu handlowej obsługi klienta detalicznego do nowej spółki.

W wyniku zaistniałej zmiany klientami PGNiG Obrót Detaliczny zostali odbiorcy, którzy w roku poprzedzającym dzień wyodrębnienia zużywali mniej niż 25 mln m3 gazu rocznie (w tym wszystkie gospodarstwa domowe). 

Spółka specjalizuje się w sprzedaży:

  • gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego)
  • gazu propan – butan,
  • energii elektrycznej,
  • skompresowanego gazu ziemnego (CNG),
  • skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Głównym  źródłem produktów z oferty PGNiG Obrót Detaliczny jest Towarowa Giełda Energii, na której Spółka konkuruje z pozostałymi firmami w segmencie.

 

PGNiG Supply & Trading GmbH/ PST Europe Sales GmbH

Zgodnie ze zmianami w strategii rozwoju na początku września 2014 roku Zarząd PGNiG SA zdecydował o zmianach w obrębie spółki PGNiG Sales & Trading GmbH operujacej na rynku niemieckim. Kluczowym punktem nowej strategii jest dynamiczny rozwój PST w obu obszarach działalności, tj. sprzedaży hurtowej i sprzedaży dla klientów końcowych.

W zwiazku z tym dokonano podziału PGNiG Sales & Trading GmbH na dwie odrębne jednostki, oddzielnie zaangażowane w sprzedaż hurtową (PGNiG Supply & Trading GmbH) i detaliczną (PST Europe Sales GmbH)

Obie spółki odgrywają kluczową rolę w GK PGNiG, umożliwiając rozszerzenie wpływów PGNiG na zachodnich europejskich rynkach energii. Spółki PST również głównym elementem biznesowym optymalizujący portfel Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie sprzedaży gazu. Poza tym działalność handlowa prowadzona jest w celu maksymalizacji korzyści z handlu i wykorzystania istniejącego potencjału PGNiG.

Głównymi odbiorcami  hurtowymi gazu są firmy z GK PGNiG, kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych (firm sprzedających gaz i energię elektryczną, miast oraz kilku dużych klientów przemysłowych) w Polsce, firmy europejskie oraz kilku niemieckich i polskich klientów działajacych w okolicach granicy polsko-niemieckiej.

Sprzedaż detaliczna gazu odbywa się  do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Niemiec i Austrii. Zgodnie z przyjetą strategią rozwoju spółki PST również przygotowują się do wejścia na rynek polski.

do góry

Magazynowanie

Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o.

Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. została powołana w 2010 roku w celu spełnienia wymogów Dyrektywy 2009/73/WE w zakresie prawnego rozdzielenia działalności magazynowania paliw gazowych od innych rodzajów działalności realizowanych przez przedsiębiorstwo gazownicze zintegrowane pionowo. Spółka świadczy usługi magazynowania paliw gazowych w oparciu o PMG Husów, PMG Wierzchowice, KPMG Mogilno, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica oraz PMG Strachocina.

Od 1 czerwca 2012 roku spółka pełni funkcję Operatora Systemu Magazynowania. Ponadto Prezes URE udzielił OSM Sp. z o.o. koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2022 roku.

Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. prowadzi rozliczenia z tytułu świadczenia usług magazynowania w oparciu o stawki zawarte  w zmianie „Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2012” z dnia 17 grudnia 2012 roku.

1 lipca 2013 roku nastąpiło połączenie spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. ze spółką „INVESTGAS” S.A. Reorganizacja działalności magazynowej ma na celu koncentrację majątku magazynowego oraz kompetencji technicznych i zarządczych w OSM Sp. z o.o., co wpłynie na poprawę efektywności segmentu magazynowania.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku GK PGNiG udostępniła na zasadach TPA oraz na potrzeby OGP GAZSYSTEM SA łącznie 2.523,5 mln m3 pojemności magazynowych czynnych instalacji magazynowych, z czego 2.502,0 mln m3 w ramach umów długoterminowych, a 21,5 mln m3 w ramach umów krótkoterminowych. Natomiast 0,6 mln m3 wykorzystywane jest na potrzeby technologiczne.