Import

Źródło/kierunek pochodzenia 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Import 9698 10.850,0 10.999,9 10.915,3 10.066,4 9.135,9 10.264,2 9.286,0
Kierunek wschodni 8097 8733 9,017,3 9.335,5 9.034,2 8.142,2 9.438,6 8.502,6
Kierunek zachodni 1224 1564 1.426,9 1.370,4 1.031,9 993,4 825,4 783,1
Kierunek południowy 377 553 555,7 209,3 0,3 0,3 0,3 0,3

W 2014 roku GK PGNiG dokonywała zakupów gazu ziemnego z zagranicy oraz w niewielkim stopniu od dostawców krajowych. PGNiG SA kupowała gaz głównie w ramach wymienionych poniżej umów i kontraktów, tj. długoterminowego kontraktu z OOO „Gazprom eksport” oraz umów średnio i krótkoterminowych z dostawcami europejskimi:
· „Kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 roku z OOO „Gazprom eksport”, obowiązującego do 31 grudnia 2022 roku
· „Umowy sprzedaży gazu Lasów z dnia 17 sierpnia 2006 roku z VNG-Verbundnetz Gas AG, obowiązującej do 1 października 2016 roku”
· „Umowy Indywidualnej sprzedaży gazu ziemnego z dnia 13 maja 2011 roku z Vitol SA, obowiązującej do 1 października 2014 roku”.

PGNiG Sales & Trading GmbH dokonywała zakupów gazu ziemnego na rynku niemieckim, głównie w ramach transakcji pozagiełdowych na wirtualnych platformach handlowych: NCG (NetConnectGermany) i Gaspool. Spółka kupowała również gaz na giełdzie EEX (European Energy Exchange).

W 2014 roku, w celu wywiązania się z zobowiązań handlowych, GK PGNiG kupiła łącznie 14.531 mln m3 gazu ziemnego, z czego 76% stanowiły zakupy od dostawców zagranicznych. Poniższa tabela przedstawia strukturę zakupów gazu ziemnego od dostawców w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.