Spółki segmentu

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa w Polsce. Pełni funkcję krajowego operatora systemu dystrybucyjnego, którego kluczowym zadaniem jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. Spółka świadczy usługę transportu paliwa gazowego na bazie umów zawartych z przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego.

Do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. Poprzez sieć gazociągów o długości ok. 170 tys. km, spółka dostarcza paliwo gazowe do ponad 6,7 mln odbiorców końcowych, na rzecz których dystrybuujemy ponad 9 mld m3 gazu rocznie. PSG prowadzi swoją działalność w oparciu o 6 oddziałów zlokalizowanych w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Tarnowie oraz Zabrzu. Ich działalność koordynuje Centrala Spółki w Warszawie.

Do 31 lipca 2014 roku w rozliczeniach z odbiorcami Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. obowiązywała „Taryfa nr 1 dla usług dystrybucji paliwa gazowego i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 17 grudnia 2013 roku. W związku z wprowadzeniem od 1 sierpnia obowiązku prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii Prezes URE 18 czerwca 2014 roku zatwierdził „Taryfę nr 2 dla usług dystrybucji paliwa gazowego i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego”, która obowiązywała od 1 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

17 grudnia 2014 roku Prezes URE zatwierdził „Taryfę nr 3 dla usług dystrybucji paliwa gazowego i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego”, która obowiązywać będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Nowa taryfa reguluje rozliczenia związane ze szczególnymi warunkami świadczenia usług dystrybucji oraz ujednolica zakres wielkości mocy umownej dla wszystkich oddziałów, która jest podstawą kwalifikacji do grup taryfowych dla odbiorców, u których w miejscach odbioru ciśnienie jest większe niż 0,5 MPa. Średnie stawki opłat za usługę dystrybucji wzrosły o 3%.

Do 31 lipca 2014 roku obowiązywała „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 23 grudnia 2013 roku. 29 lipca 2014 roku Prezes URE zatwierdził nową „Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”, która obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku. Nowa „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” zawiera zmianę sposobu prowadzenia rozliczeń. 30 września 2014 roku spółka wystąpiła do Prezesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie projektu „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” zawierającego zmiany w zakresie zasad współpracy z operatorami innych systemów dystrybucyjnych.

W 2014 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. kontynuowała realizację 18 projektów w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnych, dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.