Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2014-2022

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA dokonał przeglądu i aktualizacji dotychczas realizowanej Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2014-2022. Główną przyczyną aktualizacji są istotne zmiany, jakie zaszły na światowych rynkach -  szczególnie spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Grupa Kapitałowa działając w warunkach w pełni konkurencyjnego rynku, dąży do utrzymania pozycji lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego również ciepło i energię elektryczną.

Aktualizacja Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022 została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PGNiG SA 4 kwietnia 2016 roku. Strategia wymagała aktualizacji, głównie ze względu na znaczące zmiany otoczenia makroekonomicznego. Zachowujemy oczywiście główne cele Grupy, dążąc do pozostania głównym dystrybutorem gazu ziemnego w naszym kraju. Dodatkowy akcent kładziemy na dywersyfikację portfela importowego. Chcemy zagwarantować polskim odbiorcom dostęp do bezpiecznych i atrakcyjnych cenowo źródeł gazu po roku 2022 porównywalnych do tych oferowanych konsumentom w Europie Zachodniej – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Zwiększenie inicjatyw strategicznych

W wyniku aktualizacji Strategii zwiększyła się liczba inicjatyw strategicznych. Ich wdrożenie pozwoli osiągnąć następujące cele i założenia:
• Wypracowanie w 2022 roku wyniku EBITDA na poziomie ok. 7,4 mld zł. Wzrost docelowej wartości EBITDA wynika głównie ze zwiększonych aspiracji w obszarach: infrastruktury sieciowej (dystrybucja gazu i ciepła), akwizycji zagranicznych
w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie oraz Programu Poprawy Efektywności.
•  Utrzymanie nakładów inwestycyjnych na rozwój organiczny i przejęcia na poziomie 40-50 mld zł.
•  Wzrost aspiracji odnośnie do poziomu wydobycia węglowodorów w kraju i za granicą do ok. 55-60 mln boe w 2022 roku (przy wykorzystaniu warunków rynkowych umożliwiających przeprowadzenie efektywnych kosztowo akwizycji) oraz utrzymanie celu wydobycia w Polsce na poziomie ok. 33 mln boe rocznie.
•  Utrzymanie relacji zadłużenia netto do wyniku EBITDA w 2022 roku na poziomie poniżej 2,0; przy zachowaniu dotychczasowej polityki dywidendowej w perspektywie 2022 roku.

Główne elementy zaktualizowanej Strategii

Aktualizacja Strategii objęła aspekty związane ze zmianą założeń makroekonomicznych, rynkowych i operacyjnych. W efekcie nastąpiła modyfikacja istniejących inicjatyw strategicznych lub wprowadzenie nowych.

Strategia po aktualizacji konsekwentnie obejmuje cztery kluczowe dla Grupy Kapitałowej obszary biznesowe:
•    utrzymanie wartości w obrocie (detalicznym i hurtowym),
•    długoterminowa maksymalizacja przepływów z obszaru infrastruktury i wytwarzania,
•    wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwania i wydobycia,
•    utrwalanie fundamentów wzrostu w całym łańcuchu wartości.

Zaktualizowana Strategia zawiera istotne nowe inicjatywy dotyczące:
•    analizy nowych inwestycji dywersyfikacyjnych,
•    oceny zasadności rozwoju działalności tradingu LNG na rynku międzynarodowym,
•    rozwoju działalności sprzedażowej spółki PGNiG Supply & Trading na rynkach międzynarodowych.

Modyfikacji uległy inicjatywy dotyczące m.in.:
•    nowego modelu sprzedaży detalicznej, w którym podkreślono aktywną obronę pozycji rynkowej,
•    rozwoju działalności upstream poza Polską – nacisk położono tutaj na zwiększenie poziomu wydobycia, przy wyższej efektywności kosztowej planowanych akwizycji,
•    intensywniejszej działalności badawczo-rozwojowej, polegającej między innymi na zastosowaniu technologii do pozyskiwania metanu z pokładów węgla.

Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2014-2022