Dokumenty normalizacyjne

W PGNiG SA obowiązują następujące wewnętrzne dokumenty normalizacyjne:
​​
 1. ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i   Wyznaczanie 
 2. ST-IGG-0501:2009  Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie wymagania w zakresie projektowania, budowie oraz przekazania do użytkowania, 
 3. ST-IGG-0502:2010 Instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania,
 4. ST-IGG-0503:2011 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie oraz instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi,
 5. ST-IGG-1201:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej, 
 6. ST-IGG-1202:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności,
 7. ST-IGG-1501:2011 Filtry do stosowania na sieciach gazowych,
 8. ST-IGG-0205:2011 Ocena jakości gazów ziemnych. Część 1: Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego,
 9. ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania  ogólne,
 10. ST-IGG-1002:2011 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania,
 11. ST-IGG-1003:2011 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania,
 12. ST-IGG-1004:2011 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania,
 13. ST-IGG-1101:2011 Połączenie PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń
 14. ST-IGG-0703:2012 Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania paliw gazowych,
 15. ST-IGG-0705:2012 Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania tetrahydrotiofenu (THT),
 16. ST-IGG-0301:2012 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie,
 17. ST-IGG-0302:2013 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie,
 18. ST-IGG-0901:2013 Gazociągi i instalacje gazownicze Obliczenia wytrzymałościowe,
 19. ST-IGG-2701:2014 Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii,
 20. ST-IGG-1601:2012 Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji CNG. Wymagania i zalecenia,
 21. ST-IGG-1602:2012 Urządzenia do tankowania pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG do ciśnień tankowania poniżej 20 MPa,
 22. ST-IGG-0201:2014 Protokół komunikacyjny SMART-GAS,
 23. ST-IGG-0202:2014 Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego,
 24. ST-IGG-0202:2014 Zmiana z dnia 11.05.2015 r. Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego,
 25. ST-IGG-2601:2014 Prace gazoniebezpieczne Sieci gazowe dystrybucyjne Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania,
 26. ST-IGG-0504:2014 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi,
 27. ST-IGG-0101:2014 Wytyczne wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu pr>4 bar,
 28. ST-IGG-0702:2012 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu,
 29. ST-IGG-0704:2014 Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi,
 30. ST-IGG-0207:2015 Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3,
 31. ZN-G-3150:1996 Gazociągi - Rury polietylenowe – Wymagania i badania,
 32. ZN-G-3160:1999 Gazociągi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania,
 33. ZN-G-3900:2001 Gazociągi - Próby specjalne - Wykonanie,
 34. ZN-G-3910:2001 Gazociągi - Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym - Projektowanie, wykonanie i odbiór,
 35. ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogólne - Terminologia i symbole graficzne,
 36. ZN-G-4002:2001 Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczeń i technika pomiarowa,
 37. ZN-G-4003:2001 Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe - Wymagania i kontrola,
 38. ZN-G-4004:2001 Pomiary paliw gazowych - Metoda obliczania współczynników ściśliwości gazów ziemnych,
 39. ZN-G-4005:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie,
 40. ZN-G-4005/A1:2002 Zmiana do Normy Zakładowej. Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie,
 41. ZN-G-4006:2001 Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe - Wymagania, badania i instalowanie,
 42. ZN-G-4007:2001 Pomiary paliw gazowych - Urządzenia elektroniczne - Wymagania i badania,
 43. ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Budowa zestawów montażowych,
 44. ZN-G-4009:2001 Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe - Budowa zestawów montażowych,
 45. ZN-G-4010:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze rotorowe - Wymagania, badania i instalowanie,
 46. ZN-G-4010:2001/ A1:2012 Zmiana do Normy Zakładowej. Pomiary paliw gazowych. Gazomierze rotorowe. Wymagania, badania i instalowanie,
 47. ZN-G-5001:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania ogólne dotyczące nawaniania gazu ziemnego,
 48. ZN-G-7001:2015 Urządzenia przesyłowe - Pasy eksploatacyjne - Wymagania ogólne dotyczące wyznaczania pasa eksploatacyjnego,
 49. ZN-G-7002:2016 Urządzenia przesyłowe- Linie światłowodowe. Wymagania ogólne dotyczące budowy infrastruktury skojarzonej w zakresie linii światłowodowych.

UWAGA

Wraz z wymienionymi w p. 1-30 Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa (ST-IGG) obowiązują w PGNiG SA ewentualne zalecenia wewnętrzne, które są dostępne w Dziale Normalizacji i Optymalizacji Infrastruktury.

Dystrybucją Standardów Technicznych IGG oraz Norm Zakładowych PGNiG SA zajmuje się Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Istnieje możliwość skorzystania z ww. dokumentów na miejscu w Dziale Normalizacji i Optymalizacji Infrastruktury, Departament Innowacji i Rozwoju - Centrala Spółki.

Ze zbioru dokumentów normalizacyjnych PGNiG SA zostały wycofane następujące Normy Zakładowe:

 1. ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrożenia wybuchem,
 2. ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe. Wymagania Ogólne, 
 3. ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji. Wymagania, 
 4. ZN-G-4122:2004 System dostawy gazu - Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach,
 5. ZN-G-3242:2003 Sieci gazowe - Filtry. Wymagania i badania,
 6. ZN-G-3001:2001 Gazociągi - Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne,
 7. ZN-G-3002:2001 Gazociągi - Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania ogólne,
 8. ZN-G-3003:2001 Gazociagi - Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania, 
 9. ZN-G-3004:2001 Gazociągi - Tablice orientacyjne. Wymagania ogólne,
 10. ZN-G-5003:2001 Gazownictwo. Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania gazu ziemnego,
 11. ZN-G-5008:2001 Gazownictwo. Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu,
 12. ZN-G-5002:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu,
 13. ZN-G-5004:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Kontrola nawonienia gazu ziemnego metodami odorymetrycznymi.