Informacje o projektach

Rozbudowa PMG Husów

Projekt „Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Husów” (zwany „Rozbudowa PMG Husów”) obejmuje rozbudowę podziemnego magazynu gazu do pojemności czynnej 500 mln m3, (w wyniku Projektu nastąpi zwiększenie łącznej pojemności magazynowej PMG Husów o 100 mln m3, tj. od pojemności 400 do 500 mln m3), planowaną do realizacji w latach 2012-2015.
W ramach realizacji Projektuzostały zrealizowane:
- dostawa sprężarki i urządzeń pomocniczych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej,
- roboty budowlane i montażowe,
- dostawy i montaż urządzeń technologicznych związanych z rozbudową lub przebudową napowierzchniowych obiektów technologicznych.

Wartość projektu: 76.68.526,32 zł
Wartość dotacji max: 35.147.083,24 zł
Okres kwalifikowania wydatków: 12.04.2012 - 31.05.2015

 

PMG Wierzchowice

Opis przedmiotowy

W ramach realizacji Projektu przewidywane są do wykonania prace projektowe, roboty budowlane i montażowe związane z budową naziemnych obiektów technologicznych wraz z zagospodarowaniem terenu i zaplecza administracyjno-socjalnego służących do obsługi napowierzchniowej części PMG oraz prace wiertnicze dotyczące wykonania otworów eksploatacyjnych służących do obsługi podziemnej części magazynu. Dostawy i montaż urządzeń technologicznych dotyczą zarówno części napowierzchniowej jak i podziemnej PMG.

W ramach Projektu przewidywane do realizacji zadania obejmują:

1. Budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice realizowanej w systemie „pod klucz”.

2. Wykonanie odwiertów eksploatacyjnych z odcinkami horyzontalnymi.

3. Zakup gazu buforowego (poduszka gazowa).

Zakres prac dotyczących części napowierzchniowej obejmuje:

1. Wyposażenie napowierzchniowe PMG Wierzchowice na terenie projektowanego Ośrodka Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu tego Ośrodka

2. Wyposażenie napowierzchniowe Ośrodków Grupowych:

- „A” – znajdującego się na północny-wschód od terenu projektowanego Ośrodka Centralnego

- „B” – znajdującego się na terenie projektowanego Ośrodka Centralnego, wraz z zagospodarowaniem terenów ww. Ośrodków Grupowych i podłączeniem ww. obiektów do projektowanego Ośrodka Centralnego.

3. Część administracyjno-usługowa.

Wartość projektu: 1.758.252.016,62 zł
Wartość dotacji max: 491.186.166,00 zł
Okres kwalifikowania wydatków 16.05.2007 - 31.03.2015

 

PMG Strachocina

Projekt Podziemny Magazyn Gazu Strachocina (zwany dalej: PMG Strachocina) obejmował rozbudowę podziemnego magazynu gazu do pojemności czynnej 330 mln m3, (w wyniku Projektu nastąpiło zwiększenie łącznej pojemności magazynowej PMG Strachocina o 180 mln m3, tj. od pojemności 150 do 330 mln m3)

W ramach realizacji Projektu wykonano roboty budowlane i montażowe związane z budową napowierzchniowych obiektów technologicznych, zaplecza administracyjno-socjalnego i zagospodarowaniem terenu oraz prace wiertnicze dotyczące wykonania otworów eksploatacyjnych służących do obsługi podziemnej części magazynu. Dostawy i montaż urządzeń technologicznych dla zarówno części napowierzchniowej jak i podziemnej PMG.

PMG Strachocina - Projekt jest zakończony i rozliczony

Wartość projektu: 489 113 375,41 zł
Wartość uzyskanej dotacji: 69 724 881,76 zł
Okres kwalifikowania wydatków: 16.05.2007 - 30.06.2012

 

KPMG KOSAKOWO

Projekt obejmuje budowę Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu (KPMG) Kosakowo (dalej: budowa magazynu KPMG Kosakowao) do pojemności czynnej 100 mln m3 planowaną do realizacji w latach 2007-2014 r.
W ramach realizacji Projektu wykonane zostały roboty budowlane i montażowe związane z budową naziemnych obiektów technologicznych oraz pełnego zaplecza związanego z eksploatacją magazynu, prace wiertnicze dotyczące wykonania odwiertów eksploatacyjnych służących do budowy kawern i obsługi podziemnej części magazynu. Dostawy i montaż urządzeń technologicznych dotyczą zarówno części napowierzchniowej jak i podziemnej budowy magazynu KPMG Kosakowo. Zadania w części napowierzchniowej Projektu obejmowały:

a) wiercenie odwiertów eksploatacyjnych,
b) budowę zakładu ługowniczego - budynków i budowli,
c) budowę zakładu ługowniczego - instalacji technologicznych,
d) montaż urządzenia wyciągowego,
e) budowę rurociągu zrzutowego solanki do Zatoki Puckiej,
f) budowę eksploatacyjnej części napowierzchniowej - budynków i budowli,
g) budowę eksploatacyjnej części napowierzchniowej - instalacji technologicznych,
h) opłatę przyłączeniową do sieci gazowniczej,
i) opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej,
j) prace dotyczące przygotowania inwestycji.

Zadania dotyczące części podziemnej (górniczej) objętej realizacją Projektu obejmują:

a) ługowanie 4 komór magazynowych od K-1 do K-4,
b) zatłaczanie gazu na pojemność roboczą i buforową z jednoczesnym odprowadzeniem solanki

Wartość projektu 514.115.191,72 zł
Wartość dotacji max: 115.429.311,39 zł
Okres kwalifikowania wydatków 26.06.2007 - 31.03.2015

 

Projekt Przestawianie miejscowości Ełk - Olecko z gazu propan-butan na gaz E z zastosowaniem technologii LNG.

Wartość projektu: 15 662 813,96 zł
Wartość dotacji max: 5 537 680,75zł
Okres kwalifikowania wydatków: 01.09.2012 - 31.10.2014

 W ramach Projektu zostały zrealizowane następujące elementy:

a) budowa instalacji regazyfikacji LNG w mieście Ełk o wydajność rocznej 9 700 000 m3 i wydajności godzinowej 2 000 m3 na terenie istniejącej mieszalni gazu propan-butan-powietrze. Podłączenie instalacji LNG do istniejącej sieci dystrybucyjnej gazu propan-butan-powietrze na terenie miasta Ełk o łącznej długości ok. 54 km.
b) budowa instalacji regazyfikacji LNG w mieście Olecko o wydajności rocznej 3 774 000 m3 i wydajności godzinowej 1 200 m3 na terenie istniejącej mieszalni gazu propan-butan-powietrze. Podłączenie instalacji LNG do istniejącej sieci dystrybucyjnej gazu propan-butan-powietrze na terenie miasta Olecko o łącznej długości ok. 29 km.
W ramach Projektu nie będą budowane nowe odcinki gazowej sieci dystrybucyjnej. Projekt zakłada wykorzystanie obecnie istniejących sieci dystrybucyjnych gazu w Ełku i Olecku. Istniejące sieci dystrybucji gazu są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają modernizacji.

Projekt Przestawianie miejscowości Ełk - Olecko z gazu propan-butan na gaz E z zastosowaniem technologii LNG jest zakończony. Został złożony wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie oceny przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.