Przedmiot Działalności

Przedmiot działalności Spółki został ujęty w § 6 Statutu.

Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w następującym zakresie:

1) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-------------------------------------------------
2) górnictwo gazu ziemnego,----------------------------------------------------------------------------------
3) górnictwo ropy naftowej,-------------------------------------------------------------------------------------
4) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,--------------------------------------
5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-------------------
6) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,--
7) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,-------------------
8) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,---------
9) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,--------------------------
10) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,---------------------------------
11) wytwarzanie paliw gazowych,-----------------------------------------------------------------------------
12) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,--------------------------------------------------------------
13) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,---------------------------------------------------------
14) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,-------------------------
15) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,----------------------------------------------------
16) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych,--------------------------------------------------------------------------------------------
17) naprawa i konserwacja maszyn,---------------------------------------------------------------------------
18) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,---------------
19) transport rurociągami paliw gazowych,------------------------------------------------------------------
20) transport rurociągowy pozostałych towarów,-----------------------------------------------------------
21) transport drogowy towarów,--------------------------------------------------------------------------------
22) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-------------------------------------------------
23) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,------------------------------------------
24) produkcja gazów technicznych,----------------------------------------------------------------------------
25) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------
26) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,---------------------------------------------------------------------
27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych,--------------------------------------------------------------------------------------------------
28) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,----------------------
29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------------------------------------------------------------------------------------
30) pozostałe badania i analizy techniczne,------------------------------------------------------------------
31) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-------------------------------------
32) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----------------------------------------------------------------------------------------------
33) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,---------------
34) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----------------------------------------------
35) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
36) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,--------------------------------------------------
37) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,---------------------------------------------------
38) wytwarzanie energii elektrycznej,-------------------------------------------------------------------------
39) dystrybucja energii elektrycznej,--------------------------------------------------------------------------
40)  handel energią elektryczną,--------------------------------------------------------------------------------
41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,------------------------------------------------------------------------------------
42) leasing finansowy,--------------------------------------------------------------------------------------------
43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek, --------------------------------------------------------------------------------------------
44) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń 
i funduszów emerytalnych, ----------------------------------------------------------------------------------
45) pozostałe formy udzielania kredytów, ------------------------------------------------------------------
46) działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne, -------------------------------------------------------------------
47) pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,---------------------------------------
48) pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi, ---------------------------------------------
49) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----------------
50) zarządzanie rynkami finansowymi,------------------------------------------------------------------------
51) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,----------------------------------------
52) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,----------------------------------------------------------------------------------------------------
53) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----------------------------------------------------------------------------------------------
54) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,------------------
55) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,--------------------------------------------------------------------------------
56) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-------------------------
57) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,------------------------------------------------------------------------------------------------
59)  działalność związana z oprogramowaniem,------------------------------------------------------------
60) reprodukcja zapisanych nośników informacji,---------------------------------------------------------
61) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,----------------------------------
62) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,------------------------------------------------------
63) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,------------------
64) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,--
65) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,------------------------------------
66) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,--------------------------------------------------
67) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),---------------------------------
68) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,------------------------------
69) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,---------------------------------------
70) działalność portali internetowych,-------------------------------------------------------------------------
71) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,---
72) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,----------------------
73) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-------------------
74) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,--------------------------------------------------------------------------
75) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,------------------------------------
76) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,---------------------------------------------
77) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----------------------
78) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------------------
79) działalność centrów telefonicznych (call center),------------------------------------------------------
80) pozostała działalność wydawnicza ,----------------------------------------------------------------------
81) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,----------------------------------
82) pozostałe drukowanie,----------------------------------------------------------------------------------------
83) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,--------------------------------------------------------
84) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,--------------------------------
85) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------------------------------------------------------------------------------
86) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----------------------------------------------------------------
87) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,----------------------------------------------------------------
88) działalność bibliotek,------------------------------------------------------------------------------------------
89) działalność archiwów,----------------------------------------------------------------------------------------
90) działalność muzeów,------------------------------------------------------------------------------------------
91) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,----------------------------------------------
92) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----------------------------------------
93) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,----------------------
94) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----------------------
95) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,--------------------------------------
96) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-
97) działalność organizatorów turystyki,----------------------------------------------------------------------
98) hotele i podobne obiekty zakwaterowania,--------------------------------------------------------------
99) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,--------------------
100) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,---
101) pozostałe zakwaterowanie,----------------------------------------------------------------------------
102) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-------------------------------------------------------
103) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,------
104) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 
i targowiskami,--------------------------------------------------------------------------------------------
105) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-------------------------------------------------------------------------------------
106) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.--------------------------------------------------------------------------------------------